Donderdag 17 maart 2016 in sporthal de Schakel te Nieuwleusen, aanvang 20.00u

Aanwezig:Jan Kats; Maaike Doggen; Ellis Bijker; John Huzen; Jenny Fijlstra; Jeanet Wienen; Jacolien van den Bergh; Andrea Veijer; Sandra Velthuijsen; Mien Lenters; Hilde Lips; Anna Doggen; Renske Bijlenga; Janny Compagner; Ria Lensen; Anna Huzen; ReneeDunninken Lina Klein.

 1. Opening, mededeling, vaststellen van de agenda

De opening van de Algemene Ledenvergadering wordt gedaan door Jacolien van den Bergh, onze voorzitter. Iedereen wordt van harte welkom geheten en in het bijzonder de jubilarissen Mien en Hilde.

Jubilaris Henny Velzing heeft laten weten rond 21 uur te komen.

John komt ook iets later, evt. passen we daar de agenda op aan. Er zijn verder geen aanvullingen op de agenda.

 1. Notulen ALV van 12 maart 2015

De notulen van 2015 lagen voor aanvang van de vergadering ter inzage en worden nog even kort doorgenomen. Er zijn geen bijzonderheden op te noemen en worden dan ook goed gekeurd! Met dank aan Lina.

 1. Besluitvorming met betrekking tot de samenstelling van het bestuur

Na een jaar actief gezocht te hebben, hebben we nog steeds geen vervanger voor John, een penningmeester, weten te vinden. Omdat John er nog niet is nemen we dit punt later verder op.

 

 1. Jaarverslag secretariaat over 2015, door Lina Klein

Het jaarverslag is aan een ieder uitgedeeld. De PowerPoint hiervan, die door Lina is gemaakt en toegelicht wordt door een ieder enthousiast ontvangen.

We gaan kijken of deze t.z.t. op de site van GVN geplaatst kan worden.

 1. Jaarverslag penningmeester over 2015, door John Huzen

Ondertussen is John aangeschoven en deelt hij zijn stukken uit om nader toe te lichten.

Op de balans is aan het eind 2015 duidelijk zichtbaar dat we als GVN meer spaarcenten bezitten. (Deze zijn ondertussen deels ook al weer uitgegeven.)

Op de lijst “activa” zien we een overzicht van de aanschaf en afschrijvingen van o.a. de toestellen. De toestellen zijn meer waard dan dat op de balans staat vermeld, ook wel stille reserves genoemd.

Vanaf 2014 hebben we een aparte pot “kledingfonds” voor de selectieleden.

Zo is beter zichtbaar wat hier de inkomsten en uitgaven zijn. In 2015 hebben we van het goede doelenfonds van ING €1000 mogen ontvangen. Hiervan zijn voor de senioren van de springgroep 10 turnpakjes aangeschaft.

De conclusie na het zien van de resultatenrekening is toch wel dat 2015 een uitzonderlijk goed jaar is geweest voorGVN! Dit komt m.n. door de salto-sponsoractie gehouden op 12 en 13 juni en welke ruim €4200 heeft opgeleverd. Daarnaast nog een bijdrage van de Rabobank en Stichting sporthal “de Schakel”. Tevens heeft Synergie Nieuwleusen ons een Plankoline gesponsord.

Op het overzicht baten valt op dat de bijdrage van de selectieleden hoger uitvalt, dit komt omdat deze bijdrage in 2015 voor alle selectie- en springgroepleden gelijk is getrokken. Allen doen nu met regelmaat mee aan wedstrijden en maken dan gebruik van de turnpakjes en trainingspakken. Ook de lasten voor 2015 zijn goed begroot!

 1. Verslag kascontrole commissie over 2015

De kascontrole is uitgevoerd door Sandra Velthuijsen en Miranda Roozendaal.

Er zijn geen op- of aanmerkingen genoemd en John wordt dan ook “gedechargeerd” voor 2015.

Sandra spreekt haar waardering en vertrouwen uit naar John. Jacolien kan alleen maar beamen dat John de zaken prima op orde had en samen zijn we het over eens dat je het ook heel anders kunt treffen met een penningmeester! (verwezen wordt naar een artikel in de Elsevier waarin beschreven wordt hoe eenvoudig het is om als penningmeester misbruik te maken…)

De kascommissie, Sandra en Miranda worden bedankt voor hun inzet.

 1. Kascontrole commissie 2016

Miranda (vanavond afwezig) is op de hoogte van het feit dat ze volgend jaar nogmaals de kascontrole mag uitvoeren. Zij wordt hierin dan bijgestaan door Renske Bijlenga (indien zij dan niet op stage in het buitenland zit).

 1. Begroting 2016

De begroting zoals opgesteld door John wordt goedgekeurd.

We hopen dat het voor volgend jaar (ons) ook gaat lukken dit alles zo netjes op papier te krijgen.

 1. Vaststelling van de contributie voor seizoen 2016-2017

Door financiële perikelen bij de KNGU heeft men besloten de bondscontributie voor 2016 te verhogen. Bovendien wordt deze kwartaalbijdrage nu vooraf geint i.p.v. achteraf zoals in 2015. Dit betekend dat er eenmalig een hoger bedrag wordt afgeschreven.

Ook zijn wij genoodzaakt onze eigen contributie te verhogen met 25 cent per maand, mede door het uitbesteden van de loonadministratie, nu we per direct geen penningmeester meer hebben.

Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord en we verwachten dan verder ook geen problemen in deze.

Een algemene uitleg betreft bovenstaande is terug te vinden op de site van GVN.

Jacolien heeft samen met John gekeken naar wat of het zou gaan kosten om ook de overige administratie uit te besteden. Een offerte die hiervoor opgevraagd was, viel flink hoog uit en in eerste instantie is Jacolien dan ook door John bijgepraat om het één en ander zelf op te pakken, dan wel te verdelen. We hopen dan ook dat er binnenkort toch nog iemand opstaat en zich bij ons meldt om het penningmeesterschap van GVN op zich te nemen!!

De aanwezigen worden gevraagd om hierin ook mee te denken/ te werven.

Iemand aantrekken tegen onkostenvergoeding wijzen we af, omdat je toch zeker het belang van de club voorop wilt zetten en er zeker van wilt zijn dat je iemand kan vertrouwen.

Sandra vraagt: hoe nu om te gaan met declaraties?

We nemen dit op tijdens onze bestuursvergadering van 7 april a.s. en zullen hierop met een schrijven terugkomen. Tevens blijft het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. actief en zal deze voorlopig onder beheer van Jacolien vallen.

We sluiten dit financiële stuk af door John te bedanken voor zijn 7 jaren bestuursfunctie, waarin hij zich vol overgave ingezet heeft voor m.n. het financiële gedeelte vanGVN! Begonnen naast Alie, omdat dochter Merle turnde en een penningmeester toentertijd ook niet voor het oprapen was en de laatste jaren ondanks de mindere binding, toch gewoon het klusje doorgedaan.

John vind het dan ook jammer dat er (nog) geen opvolger gevonden is.

Hij is en mag ook trots zijn op zijn eindresultaat! Met een “wees zuinig op het bankpasje” krijgt John van Jacolien een cadeaubon incl. fles Hagel & Donder overhandigd.

 1. Vrijwilligersbeleid

Omdat we merken dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden, hebben we besloten hierop een beleid te schrijven.

Deze is opgesteld door Jacolien en wordt tijdens de ALV uitgedeeld en besproken.

Het is nu zo dat alleen de ouders van -/ selectieleden begin van het sportseizoen benaderd worden om zich in te schrijven voor hulp bij wedstrijden, zoals bardiensten draaien, opbouw toestellen etc. Dit was tot nu toe zo in te vullen.

We organiseren steeds meer ( gyminstuif, onderlinge wedstrijden, pieteninstuif) ook voor de recreanten, waarbij hulp gewenst is.

Tevens doen we mee aan activiteiten als het draaien van bardiensten tijdens MPF en het Oranjefeest om zo ook de contributie voor een ieder laag te houden.

Mede om ook meer betrokkenheid/ verenigingsgevoel te creëren voor alle (jeugd)leden is dit beleid geschreven. De 2 à 3 dagdelen die beschreven zijn in het stuk, wordt als te vaak beoordeeld en zou tevens voor de leden van de avondgroepen kunnen afschrikken.

1 Dagdeel zou wellicht nog te veel zijn, maar wat we willen bereiken is dat het logisch wordt dat je als lid van GVNniet alleen rechten, maar ook plichten hebt.

Wel vinden we het woord “verplichting” wat te groot en het idee is dan ook om aan het begin van het seizoen alle leden te benaderen met het verzoek zich aan te melden voor het uitvoeren van vrijwilligerstaken.

Een aantal aanwezige train(st)ers geven aan dat zij hierin ook hun leden kunnen motiveren om bv. zich (samen) op te geven voor het ranja schenken bij wedstrijden of het helpen bij de Oranjefeesten.

Alle aanwezigen stemmen in met het idee om dit vrijwilligersbeleid op te nemen en vast te stellen met de aanpassing dat van ieder lid een paar uurtjes inzet per seizoen wordtverwacht. Binnenkort zal dit beleid terug te lezen zijn o.a. op de site van GVN.

Uiteindelijk mogen we er met z’n allen trost op zijn, lid te zijn van een vereniging met 300 leden waarvan het uitgangspunt, o.a. het laag houden van de contributie hoog in het vaandel staat. “Vele handen maken licht werk”

 1. Rondvraag

Jan kondigt aan (met enige aanvulling van Renee en Maaike hierin) dat er een aantal extra wedstrijden op stapel staan. Te weten:

*Een springwedstrijd op 18 juni, te Nieuwleusen. Een brief/ peiling is ondertussen uit naar de omliggende gymnastiekverenigingen.

*Een wedstrijd (“de Vechtdalcup”) voor de recreatieve gymgroepen i.s.m. omliggende verenigingen op 14 mei, te Nieuwleusen.

Ook is er het idee om op zaterdag 16 april een scouting dag te organiseren voor jong talenten, waarbij omliggende gymnastiekverenigingen worden benaderd om vrijblijvend hun leden dit aan te bieden. De insteek is dan ook: de keus is aan de vereniging.

Dit idee is ontstaan omdat het jaargang 2016 tot nu toe een kleine groep talentjes betreft en er de laatste jaren vanuit omliggende verenigingen (Balkbrug, Rouveen) ook wel vaker de vraag is gekomen om leden bij ons te mogen laten turnen i.v.m. eigen minimale mogelijkheden.

Als laatste deelt Jan het idee om aan het begin van het nieuwe sportseizoen/ schooljaar, gedurende 2 weken springclinics aan te bieden aan alle basisschoolkinderen van de groepen 3 t/m 8 (Dit wordt ingepland door de sportcoach van de gemeente Dalfsen in het jaarboek van de scholen).

Dit alles vindt plaats tijdens de reguliere gymlessen. In de nationale sportweek van 17 – 24 sept. zal dan op de woensdagmiddag een wedstrijd georganiseerd gaan worden, waarbij per team prijzen te winnen zijn.

Iedere sportvereniging biedt tegenwoordig iets dergelijks aan en we willen dit dan ook oppakken en organiseren i.p.v. de instuif van afgelopen jaar, waaraan minimaal tot geen leden zijn overgebleven. Hopelijk dat deze manier van aanpak meer leden oplevert? De pieteninstuif van afgelopen december bleek wel een schot in de roos enheeft extra leden opgeleverd, dit dus ook zo weer oppakken voor 2016.

 1. Jubilarissen

Als 25 jarig jubilaris wordt Hilde Lips- Schuurman gehuldigd, begonnen als actief lid, trainster voor GVN geweest en nu als jurerend lid actief. Ze krijgt uit handen van Jacolien debloemen en het speldje van de KNGU opgespeld.

Tevens zetten we de 2 dames, Mien Lenters- Dijsselhof en Henny Velzing – Breider in het zonnetje die beide al 40 jaar actief lid zijn van GVN, een hele prestatie!

Beide begonnen bij de Jazz-groep onder leiding van Annelie Stegers, met een eerste uitvoering in 1981 bij de opening van sporthal de Schakel en nu nog steeds elke dinsdagavond actief tijdens de Total Body Workout lessen van Evaline.

Ook voor hen heeft Jacolien bloemen en een speldje van de KNGU.

 1. Sluiting

Jacolien bedankt ons allen voor de aanwezigheid en sluit daarmee om 21.30u de Algemene Ledenvergadering van 2016.

email this page